airush kiteboarding

Obchodní podmínky

I. Základné ustanovenia

 

1. Tieto obchodné podmienky sú vydané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "občiansky zákonník")

     Kitesport, s.r.o.

    IČ: 283 79 713

    DIČ: CZ 283 79 713

    so sídlom: S. K. Neumanna 986/15, Libeň, 182 00 Praha 8

                           zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe,

    oddiel C, vložka 137417

    zastúpená: Ing. Petrom Benešom, konateľom

    e-mail: info@kitesport.cz

    tel .: +420 775 563 740

    web: www.airush.cz

    (Ďalej len "predávajúci")

 

2. tieto obchody podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzické osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupné na internetovej adrese www.airush.cz, (ďalej len "internetový obchod").

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 

II. Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.

2. Všetky prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Toto platí iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

 

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, vykonal ak predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,

vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

 

2. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

3. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho.

4. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na e-mailovú adresu zmenenú ponuku, ktorá sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým sa mu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim, a to telefonicky na telefónne číslo alebo e-mail predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.

 

IV. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodávkou tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci

    uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 

prostredníctvom platobnej brány ComGate,

v hotovosti pri osobnom vyzdvihnutí v obchode alebo na predvádzacej akcii,

dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru.

2. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online.

3. Spôsob doručenia:

poštová zásielka,

osobné vyzdvihnutie,

test before buy.

4. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednanie tovaru.

5. V prípade dodania tovaru na dobierku je termín expedície tovaru udaný u jednotlivých typov a značiek. Tovar je dodávaný len na území Českej republiky. Cena poštovného je rozdielna podľa celkovej ceny objednávky a je uvedená v objednávke. Tovar je expedovaný len v pracovné dni a termín uvedený na webovej stránke sa vzťahuje na tieto dni. Pre kalkuláciu predbežného termínu doručenia je nutné k termínu expedície (odoslania) zásielky pripočítať dobu na prepravu (cca. 3 dni). V prípade, že niektorý tovar nebude možné dodať v stanovenom termíne, bude o tom predávajúci kupujúceho čo najskôr informovať.

6. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný tovar prevziať pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

8. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu kupujúceho, príp. je priložený k dodávanému tovaru.

9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.

10.Odpovědnost za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

V. Ochrana dát

Dodávateľ sa zaväzuje, že nezneužije jemu zverené údaje o zákazníkovi a nebude ich ďalej šíriť.

Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v - odkaz na GDPR.

 

VI. Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo objednávku stornovať ako telefonicky, tak e-mailom, ak nedošlo k expedícii tovaru. V prípade, že bude objednávka stornovaná neskôr, má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru. Rovnaký nárok vzniká aj v prípade, že si kupujúci riadne objednaný tovar nepreberie.

 

VII. Storno objednávky zo strany predávajúceho

V prípade, že sa tovar, ktorý kupujúci objednal v internetovom obchode predávajúceho, prestane vyrábať či dodávať na český trh, objednávka bude stornovaná a kupujúci bude okamžite informovaný.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 1829 a nasl. občianskeho zákonníka

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, a to telefonicky na telefónne číslo alebo e-mail predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.

2. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal.

3. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom, za predpokladu, že tovar bude vrátený na adresu predávajúceho v originálnom obale so všetkými etiketami od výrobcu spolu s kópiou dokladu o kúpe tovaru v internetovom obchode predávajúceho a nebude javiť známky akéhokoľvek opotrebenia.

4. V prípade, že kupujúci nakupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (uvedenie IČ na objednávke), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká. Občiansky zákon túto možnosť neuvádza.

 

IX. výmena tovaru

V prípade výberu zlej veľkosti tovaru predávajúci ponúka výmenu tovaru za inú veľkosť. Výmenu je možné uskutočniť najneskôr do 5 - tich dní po obdržaní tovaru kupujúcim. Tovar nesmie javiť známky akéhokoľvek opotrebenia a musí byť späť zaslané doporučeným balíkom (nie dobierkou) v originálnom obale so všetkými etiketami od výrobcu spolu s kópiou dokladu o kúpe tovaru. Náklady spojené s výmenou (doručením) tovaru nesie v plnej výške kupujúci.

 

X. Reklamácie a výmena tovaru

1. Množstvové vady je kupujúci povinný u predávajúceho uplatniť ihneď pri prevzatí tovaru.

2. Akostné vady je potrebné uplatniť bez odkladu po ich zistení, najneskôr však v zmysle § 2165 Občianskeho zákonníka, v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru, príp. ak predávajúci poskytuje na tovar záruku, potom do konca záručnej lehoty.

3. Pri výskyte akostné chyby má kupujúci nárok na výmenu chybného tovaru podľa svojho výberu alebo na zľavu z ceny. Výmena chybného tovaru za bezchybný bude predávajúcim vykonaná max. Do 3 týždňov od prevzatia reklamovaného výrobku predávajúcim (podmienkou je navrátenie tovar v neporušenom stave a v nepoškodenom pôvodnom obale). Reklamácie je nutné uplatniť u predávajúceho, a to telefonicky na telefónne číslo alebo e-mail uvedený v týchto obchodných podmienkach. Pre identifikáciu je kupujúci povinný uviesť meno, priezvisko, typ tovaru a číslo objednávky.

4. Predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

 

XI. Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

XII. Záverečné ustanovenia

1. Každá dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky.

2. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 01.02.2020